Špič­ko­vá tech­no­lo­gie pře­ko­ná­va­jí­cí kon­ku­renč­ní meto­dy

Ino­va­tiv­ní a ove­ře­ná tech­no­lo­gie detek­ce zaté­ká­ní do plo­chých střech ter­moka­me­rou nese­nou bez­pi­lot­ním leta­dlem za opti­mál­ních pod­mí­nek umož­ní záva­dy dete­ko­vat se 100% mírou jis­to­ty (u nej­čas­tě­ji pou­ží­va­ných střeš­ních kon­struk­cí); zjiš­tě­né záva­dy jsou násled­ně kate­go­ri­zo­vá­ny dle závaž­nos­ti, včet­ně vyhod­no­ce­ní hyp­so­me­t­ric­kých pomě­rů stře­chy a urče­ní mís­ta vstu­pu vlh­kos­ti do střeš­ní­ho pláš­tě.

Tech­no­lo­gii lze vyu­ží­vat opa­ko­va­ně pro peri­o­dic­ké posou­ze­ní sta­vu kon­struk­ce a pre­dik­tiv­ní údrž­bu, čímž je dosa­že­no význam­ných úspor a dochá­zí k pro­dlou­že­ní život­nos­ti střeš­ní kon­struk­ce.

Dia­gnos­ti­ka je pro­vá­dě­na ve vel­mi krát­kém časo­vém úseku bez nut­nos­ti odstá­vek pro­vo­zu či časo­vé nároč­ných pochůzek po stře­chách.

Výstu­py dia­gnos­ti­ky jsou základ­ním pod­kla­dem pro manage­ment sprá­vy střech, peri­o­dic­kou kon­t­ro­lu a srov­ná­ní sta­vu, či zadá­ní oprav a rekon­struk­cí.

Výstu­py:

– Přes­ná orto­fo­to­ma­pa stře­chy haly v RGB (vidi­tel­né foto­gra­fie) – roz­li­še­ní 1 cm/pixel

– Přes­ná orto­fo­to­ma­pa stře­chy ter­moka­me­rou IR – roz­li­še­ní 5 cm/pixel

– Onli­ne pre­zen­ta­ce výsled­ku, včet­ne digi­tál­ních sou­bo­ru ke sta­že­ní pro dal­ší zpra­co­vá­ní (CAD pro­gra­my apod.)

– Vytiš­tě­ná zprá­va s orto­fo­to­ma­pa­mi ve vidi­tel­ném a ter­mo spek­tru s vyzna­če­ný­mi poru­cha­mi a zate­če­ním

ZPĚT