3D mode­ly pro infor­mač­ní sys­témy a BIM

Infor­mač­ní model budo­vy (angl.“ Buil­ding Infor­mati­on Mode­ling nebo Manage­ment“) nebo BIM (čes­ký ekvi­va­lent pro „infor­mač­ní mode­lo­vá­ní sta­veb“) před­sta­vu­je kom­plex­ní pro­ces vytvá­ře­ní a sprá­vy dat o stav­bě během celé­ho její­ho život­ní­ho cyk­lu. Infor­mač­ní 3D model tedy vzni­ká pro úče­ly BIM jako více­roz­měr­ný model stav­by, obsa­hu­jí­cí geo­me­t­ric­ké a popis­né infor­ma­ce a slou­ží jako ote­vře­ná data­bá­ze infor­ma­cí o stav­bě pro její návrh, pro­ve­de­ní, pro­vo­zo­vá­ní a vzá­jem­né pro­po­je­ní těch­to etap. Dne 25. září 2017 vlá­da ČR svým Usne­se­ním č. 682 schvá­li­la mate­ri­ál Kon­cep­ce zavá­dě­ní meto­dy BIM v Čes­ké repub­li­ce.

Výstu­py:
– Vel­ko­for­má­to­vé tis­ky (ana­lo­go­vá doku­men­ta­ce zamě­ře­ní sku­teč­né­ho sta­vu)
– Tech­nic­ká zprá­va
– Zabez­pe­če­ná inter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce on-line: vek­to­ri­zo­va­ný a kla­si­fi­ko­va­ný 3D model v obec­ně pou­ží­va­ných for­má­tech CAD sys­té­mů
– Kom­plet­ní doku­men­ta­ce na digi­tál­ním nosi­či

ZPĚT