Pro maji­te­le a nájem­ní­ky nemo­vi­tos­tí od 1.7.2015 vstou­pi­ly v plat­nost nové povin­nos­ti dle záko­na č. 406/2000 Sb., v podo­bě zajiš­tě­ní doku­men­tů o ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budov a pou­ží­va­ných tech­no­lo­gií. Doku­men­ty může vysta­vo­vat pou­ze ener­ge­tic­ký spe­ci­a­lis­ta vede­ný u MPO.

DLAZDICE k dokumentaci_PENB-01

V rám­ci spo­lu­prá­ce s námi Vám zajis­tí­me:

– kon­t­ro­lu pro­vo­zo­va­ných kot­lů a roz­vo­dů tepel­né ener­gie (§6, odst. 1 záko­na),
– kon­t­ro­lu pro­vo­zo­va­ných kli­ma­ti­zač­ních sys­té­mů (§6, odst. 2 záko­na),
– prů­ka­zy ener­ge­tic­ké nároč­nos­ti budo­vy PENB (§7a),
– ener­ge­tic­ké audi­ty (§ 9 záko­na),
– ener­ge­tic­ké posud­ky (§ 9a záko­na).

Názvoslo­ví v záko­ně č. 406/2000 Sb. je veli­ce zavá­dě­jí­cí pro laic­kou veřej­nost a pro­to se čas­to stá­vá, že maji­tel či nájem­ník budo­vy si objed­ná jiný doku­ment, než kte­rý potře­bu­je. Dopo­ru­ču­je­me Vám se s námi nezá­vaz­ně pora­dit, k jaké­mu úče­lu daný doku­ment potře­bu­je­te.

ZPĚT