Nákup Cer­ti­fi­ká­tů záruk půvo­du (Gua­ran­tee of Ori­gin)

Spo­tře­bou elektři­ny nepří­mo způ­so­bu­je­me pro­duk­ci skle­ní­ko­vých ply­nů (tím, že se při výro­bě elektři­ny tyto skle­ní­ko­vé ply­ny pro­du­ku­jí). Odbě­ra­te­lům elektři­ny zpro­střed­ku­je­me off­se­to­vá­ní pro­duk­ce skle­ní­ko­vých ply­nů náku­pem cer­ti­fi­ká­tů Záruk Půvo­du (Gua­ran­tee of Ori­gin) od pro­du­cen­tů eko­lo­gic­ké elektři­ny. Tím tak odbě­ra­tel pod­po­ru­je roz­voj výro­by ener­gie s nulo­vý­mi emi­se­mi skle­ní­ko­vých ply­nů.

Tak­zva­né Gua­ran­te­es of Ori­gin jsou cer­ti­fi­ká­ty vysta­vo­va­né ope­rá­to­rem trhu Čes­ké repub­li­ky spo­leč­nos­tí OTE, a.s., či jiným srov­na­tel­ným úřa­dem stá­tů Evrop­ské unie. Jejich vysta­vo­vá­ní, pro­dej a nákup je regu­lo­ván Evrop­skou unií a pra­vi­dly Euro­pe­an Ener­gy Cer­ti­fi­ca­te Sys­tem (EECS), kte­rý zajiš­ťu­je jejich úpl­nost, reli­a­bi­li­tu a obcho­do­va­tel­nost napříč stá­ty Evrop­ské unie.

Kal­ku­la­ce emi­sí skle­ní­ko­vých ply­nů

Posky­tu­je­me pora­den­ství v kal­ku­la­ci emi­sí skle­ní­ko­vých ply­nů vzni­ka­jí­cích spo­tře­bou elek­tric­ké ener­gie na zákla­dě prin­ci­pů GHG Pro­to­ko­lů a zpro­střed­ku­je­me off-setting náku­pem Záruk půvo­du elek­tric­ké ener­gie.
Na zákla­dě mezi­ná­rod­ně uzná­va­ných GHG Pro­to­ko­lů vypra­co­va­ných insti­tu­ce­mi World Resour­ces Insti­tu­te (WRI) a World Busi­ness Coun­cil on Susta­i­na­ble Deve­lo­p­ment (WBCSD) posky­tu­je­me kal­ku­la­ci emi­sí skle­ní­ko­vých ply­nů vypro­du­ko­va­ných při výro­bě elek­tric­ké ener­gie spo­tře­bo­va­né zákaz­ní­kem (tzv. Sco­pe 2: Elect­ri­ci­ty indi­rect GHG emis­si­ons).

ZPĚT