Ener­ge­tic­ké úlo­žiš­tě umož­ňu­je vyu­ží­vat naku­mu­lo­va­nou solár­ní ener­gii v noci, při nepří­z­ni­vém poča­sí nebo výpad­ku elek­tric­ké sítě, ale také auto­ma­tic­ky uklá­dat ener­gii do bate­rií při lev­něj­ší saz­bě elektři­ny. Díky tomu ušet­ří­te až 80% nákla­dů a zís­ká­te skvě­lý pocit z vyu­ží­vá­ní pří­rod­ních zdro­jů ener­gie a ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí.

Bate­ri­o­vé úlo­žiš­tě uklá­dá ener­gii napří­klad z foto­vol­taic­kých pane­lů, nebo v době lev­né ener­gie, kdy ji domác­nost má k dis­po­zi­ci více než je schop­na spo­tře­bo­vá­vat. Ener­gie je v úlo­žiš­ti aku­mu­lo­vá­na a je mož­no ji vyu­žít v čase, kdy foto­vol­taic­ká elek­trár­na ener­gii nepro­du­ku­je, nebo ji domác­nost nevy­u­ží­vá.

Ráno a večer, kdy je spo­tře­ba v domác­nos­ti vět­ši­nou vyso­ká, ale slun­ce sví­tí málo a pane­ly nedo­dá­va­jí dosta­tek elektři­ny, je mož­no vyu­ží­vat ener­gii nashro­máž­dě­nou v úlo­žiš­ti z pře­de­šlé­ho dne. V prů­bě­hu dne se bate­rie v úlo­žiš­ti opět dobi­jí.

ZPĚT

Doku­men­ta­ce dle záko­na sb. 406/200 / Eko­lo­gic­ká ener­gie / Ener­ge­tic­ký manage­ment / Nákup a výkup ener­gií  / Pro­voz LDS a koge­ner. jed­no­tek  / Tech­nic­ké řeše­ní / Foto­vol­taic­ké elek­trár­ny / Elek­tro­mo­bi­li­ta a smart grid / Elek­tric­ké bate­rie  / Úpra­va a recyk­la­ce vody