Elek­tro­mo­bi­li­ta vlast­ně dáv­no pat­ří do lid­ské spo­leč­nos­ti. Tram­va­je, tro­lej­bu­sy nebo moder­ní vla­ky jez­dí prá­vě díky elek­tric­ké­mu poho­nu. V posled­ních letech se k nim při­dá­va­jí také elek­tro­mo­bi­ly, auto­bu­sy na elektři­nu a elek­tro­ko­la. Výho­dou elek­tric­ké­ho poho­nu jsou níz­ké emi­se, lev­ný pro­voz a níz­ká hluč­nost. V pří­pa­dě elek­tro­mo­bi­lu jsou vel­kou výho­dou níz­ké náro­ky na prů­běž­ný ser­vis.

Zákaz­ní­ko­vi navrh­ne­me eko­no­mic­ké, tech­nic­ké a legisla­tiv­ní řeše­ní pro daný typ vozo­vé­ho par­ku.

ZPĚT