V rám­ci ener­ge­tic­ké­ho manage­men­tu pro­ve­de­me tech­nic­kou, eko­no­mic­kou, admi­nis­tra­tiv­ní a práv­ní ana­lý­zu, ve kte­ré navrh­ne­me mož­né úspo­ry na nákla­dech za ener­gie a sprá­vu ener­ge­tic­ké­ho hos­po­dář­ství. V prů­bě­hu zavá­dě­ní ener­ge­tic­ké­ho manage­men­tu pro­vá­dí­me kon­t­ro­ling, tak aby byly úspor­ná opat­ře­ní co nej­e­fek­tiv­něj­ší.

V tech­nic­ké čás­ti ana­lý­zy se zabý­vá­me návrhem regu­la­ce stá­va­jí­cí­ho ener­ge­tic­ké­ho hos­po­dář­ství, pří­pad­ně navr­že­ním kon­cep­ce nové­ho ener­ge­tic­ké­ho hos­po­dář­ství vč. výpo­čtů ROI v návaz­nos­ti na život­nost a pro­voz objek­tů. V eko­no­mic­ké čás­ti se zabý­vá­me nákla­dy na ener­gie, ener­ge­tic­kým hos­po­dář­stvím a údrž­bou, tak aby veš­ke­ré čin­nos­ti měli nej­e­fek­tiv­něj­ší pří­nos pro zákaz­ní­ka a stá­ly na práv­ním pod­kla­du pro pří­pad­né řeše­ní spo­rů a rekla­ma­cí. Všech­ny uve­de­né ana­lý­zy jsou admi­nis­tra­tiv­ně vel­mi nároč­né. Za zákaz­ní­ka zajiš­ťu­je­me veš­ke­rou agen­du (pří­pra­va doku­men­tů, komu­ni­ka­ce s tech­ni­ky i ener­ge­tic­ký­mi spo­leč­nost­mi.)

Postup ener­ge­tic­ké­ho manage­men­tu

– MONTRAVEL pro­ve­de pro­hlíd­ku pobo­ček a veš­ke­ré doku­men­ta­ce,

– MONTRAVEL vyho­to­ví stu­dii s návrhem úspor,

– MONTRAVEL a zákaz­ník se dohod­nou na postu­pu rea­li­za­ce navr­že­ných úspor,

– rea­li­za­ce úspor­ných opat­ře­ní,

– MONTRAVEL pro­vá­dí kon­t­ro­ling rea­li­za­ce a násled­né účin­nos­ti úspor­ných opat­ře­ní.

ZPĚT