Foto­vol­tai­ka (FV) je vel­mi per­spek­tiv­ní tech­no­lo­gií a bude hrát v ener­ge­tic­kých mixech stá­tů stá­le význam­něj­ší roli. V Evro­pě by cena špič­ko­vé elektři­ny z FV měla být kon­ku­ren­ce­schop­ná do roku 2020. Zatím­co cena elektři­ny z foto­vol­tai­ky bude i nadá­le kle­sat, cena kla­sic­ky vyrá­bě­né elektři­ny se díky ome­ze­ným zdro­jům bude na ceno­vé křiv­ce posou­vat smě­rem naho­ru.

– Dotač­ní pro­gram Nová zele­ná úspo­rám
– Nezá­vis­lost na doda­va­te­li ener­gie.
– Cena kla­sic­ky vyrá­bě­né ener­gie bude neu­stá­le stou­pat.
– Pro pro­voz není potře­ba téměř žád­ná údrž­ba.
– Foto­vol­taic­ké sys­témy jsou bez­peč­né a vyso­ce spo­leh­li­vé.

ZPĚT