Nákup a výkup elektři­ny a zem­ní­ho ply­nu

Pod­le Vámi před­lo­že­ných doku­men­tů zjis­tí­me veli­kost a cha­rak­ter Vaší spo­tře­by elektři­ny a zem­ní­ho ply­nu. Na zákla­dě těch­to úda­jů Vám zpra­cu­je­me ana­lý­zu, kte­rá Vám uká­že vhod­né obdo­bí a vhod­né­ho doda­va­te­le elektři­ny pro nákup ener­gií.

V rám­ci ana­ly­tic­ké a obchod­ní služ­by nabí­zí­me:

– posky­to­vá­ní infor­ma­cí o trhu s elektři­nou a zem­ním ply­nem,

– ana­lý­za cha­rak­te­ru a veli­kos­ti Vaší spo­tře­by ener­gií,

– vytvo­ře­ní stra­te­gie náku­pu elektři­ny a zem­ní­ho ply­nu,

– posky­tu­je­me kon­zul­ta­ce, pří­pad­ně pořá­dá­me výbě­ro­vá říze­ní na doda­va­te­le ener­gií,

– vytvá­ří­me ceno­vou, práv­ní a obchod­ní ana­lý­zu na jed­not­li­vé nabíd­ky,

– pro­vá­dí­me zpět­nou kon­t­ro­lu pro­vá­dě­ných kro­ků,

– ško­lí­me v oblas­ti náku­pu ener­gií (trh s ener­gi­e­mi, tren­dy, mož­nos­ti zákaz­ní­ků).

Spo­lu­pra­cí s námi zís­ká­te part­ne­ra, kte­rý sto­jí na Vaší stra­ně. Uká­že­me Vám Vaše mož­nos­ti a ceny všech doda­va­te­lů na trhu, kte­ré si může­te jed­no­du­še zkon­t­ro­lo­vat. Dále Vám dopo­ru­čí­me čas náku­pu a ide­ál­ní­ho doda­va­te­le ener­gií na trhu pro Vás. Záro­veň vyčís­lí­me úspo­ru za rok vůči stá­va­jí­cí­mu doda­va­te­li. Zále­ží jen na Vás, koho si vybe­re­te.

Nikdo neza­ru­čí, že Vámi vybra­ný doda­va­tel zem­ní­ho ply­nu násle­du­jí­cí rok nezdra­ží, a pro­to toto porov­ná­ní doda­va­te­lů pro­vá­dí­me kaž­dý rok.

Pro vel­ké odbě­ra­te­le elektři­ny může­me zpro­střed­ko­vat elektři­nu pří­mo od výrob­ce. Tato vari­an­ta je vel­mi výhod­ná pro obě stra­ny (výrob­ce, spo­tře­bi­tel) pokud mají stej­ný cha­rak­ter odběru/výroby elektři­ny.

ZPĚT