Pro­vá­dí­me tech­nic­ké služ­by v oblas­ti vody, ply­nu, tep­la a elektři­ny. Zajiš­ťu­je­me kon­t­rol­ní měře­ní stá­va­jí­cí­ho cha­rak­te­ru odbě­ru ener­gií, poté apli­ku­je­me nové tech­no­lo­gie dle návr­hu pro dosa­že­ní úspor a kon­t­ro­lu­je­me měře­ní pro ově­ře­ní navr­že­ných úspor. Zákaz­ník poté obdr­ží pod­kla­dy o dosa­že­ných úspo­rách.

V rám­ci tech­nic­kých slu­žeb nabí­zí­me:

– elek­tro­mon­táž­ní prá­ce vč. revi­zí elek­tro NN, VN,

– ply­no­fi­kač­ní prá­ce vč. revi­zí ply­no­vých vede­ní a spo­tře­bi­čů,

– vodo­in­sta­la­tér­ské a tope­nář­ské prá­ce,

– měře­ní a regu­la­ce (MaR),

– posou­ze­ní pou­ží­va­ných spo­tře­bi­čů vč. dopo­ru­če­ní úspor,

– meře­ní a ana­lý­za elek­tric­kých sítí (cer­ti­fi­ko­vá­no),

– meře­ní inten­zi­ty osvět­le­ní (cer­ti­fi­ko­vá­no).

ZPĚT