Zabý­vá­me se a v port­fo­liu spo­leč­nos­ti spra­vu­je­me jed­not­ky (nejen kon­tej­ne­ro­vé, ale i vol­ně sto­jí­cí) pře­de­vším pro úpra­vu a recyk­la­ci vod s vyu­ži­tím násle­du­jí­cích zdro­jů:

Pod­zem­ní a povr­cho­vé vody (včet­ně bra­kic­kých vod)

– úpra­va obvykle na vodu tech­no­lo­gic­kou, demi­ne­ra­li­zo­va­nou a také pit­nou. Tyto jed­not­ky mohou být samo­stat­ně pra­cu­jí­cí úprav­ny při­ná­še­jí­cí hned něko­lik bene­fi­tů:

– maxi­mál­ní bez­peč­nost díky bari­é­ro­vé­mu pří­stu­pu s vyu­ži­tím moder­ních mem­brá­no­vých tech­no­lo­gií dopl­ně­né o che­mic­kou úpra­vu a des­in­fek­ci (tato je v řadě pří­pa­dů voli­tel­ná a zále­ží na způ­so­bu skla­do­vá­ní a dis­tri­buce vody). Úprav­ny i při nára­zo­vých zhor­še­ních vyka­zu­jí vyrov­na­né výsled­ky. Posky­tu­jí opro­ti kon­venč­ním tech­no­lo­giím výraz­ně vyš­ší odstra­ně­ní bak­te­rií a virů (lze mlu­vit o des­in­fek­ci na fyzi­kál­ním prin­ci­pu)

– kom­pakt­nost jed­no­tek – vel­ký výkon na malé plo­še – to pla­tí pře­de­vším pro kon­tej­ne­ro­vé jed­not­ky, kde je pro­stor ome­ze­ný a tudíž je nut­né celý sys­tém inte­gro­vat do malé­ho pro­sto­ru za pod­mín­ky pří­stu­pu ke všem čás­tem sys­té­mu.

– plnou auto­ma­ti­za­ci a kon­t­ro­lu inte­gri­ty, pou­ži­tí vyso­ce kva­lit­ních dílů od reno­mo­va­ných doda­va­te­lů, snad­ný ser­vis

– vyso­ké reco­ve­ry – to v pra­xi zna­me­ná mini­mum odpad­ních vod a kalů z úpra­vy a nákla­dů na nákup suro­vé vody, lze navr­ho­vat pro kon­ti­nu­ál­ní i dis­kon­ti­nu­ál­ní výro­bu

– modu­la­ri­ta – jed­no­du­ché zvy­šo­vá­ní výko­nu – zařa­ze­ním více jed­no­tek běží­cích para­lel­ně

– lze jimi dopl­nit i stá­va­jí­cí tech­no­lo­gie, pro zvý­še­ní kapa­ci­ty nebo kva­li­ty vody

Odto­ky z komu­nál­ních a prů­mys­lo­vých čis­tí­ren odpad­ních vod

(vyčiš­tě­ná odpad­ní voda) na vodu užit­ko­vou a tech­no­lo­gic­kou, pří­pad­ně až demi­ne­ra­li­zo­va­nou

- vhod­né vyu­ži­tí pře­de­vším tam, kde dochá­zí k limi­ta­ci prů­mys­lo­vých pro­vo­zů při nedo­stat­ku vody z veřej­né­ho vodo­vo­du, pří­pad­ně vlast­ních zdro­jů. Pou­ži­tí recyklo­va­né vody při­ná­ší tyto bene­fi­ty: men­ší závis­lost na zdro­jích vody, čas­to niž­ší nároč­nost úpra­vy vody – zvláš­tě v oblas­tech bez slad­ké vody.

Úpra­va sráž­ko­vé vody na vodu užit­ko­vou

(obvykle zavla­žo­vá­ní a spla­cho­vá­ní toa­let, pří­pad­ně kro­pe­ní praš­ných ploch, mytí tech­ni­ky apod.)

ZPĚT