Vizu­ál­ní kon­t­ro­ly a inspek­ce nedo­stup­ných pro­stor anti­ko­liz­ním dro­nem

Spe­ci­a­li­zo­va­ný anti­ko­liz­ní dron pro­vá­dí sběr dat pro vizu­ál­ní kon­t­ro­ly v obtíž­ně pří­stup­ných, či zce­la nepří­stup­ných mís­tech. Kon­struk­ce dro­nu umož­ňu­je jeho pou­ži­tí v pro­duk­to­vo­dech, ve vzdu­cho­tech­nic­kých roz­vo­dech, šach­tách, stud­nách či što­lách se svět­los­tí vět­ší než 40 cm. Výbor­né výsled­ky jsou dosa­ho­vá­ny napří­klad při kon­t­ro­lách sta­vu střeš­ních pří­hra­do­vých kon­struk­cí (skla­do­vé a mon­táž­ní haly, výrob­ní objek­ty, obchod­ní cen­t­ra).

Výstu­py:
– Foto­do­ku­men­ta­ce a video dostup­né offli­ne a jako zabez­pe­če­né data­bá­ze onli­ne.

ZPĚT