Tech­no­lo­gie kom­bi­nu­je foto­gra­m­me­t­rii, laser­s­can­ning a kla­sic­ké geo­de­tic­ké meto­dy za úče­lem vyho­to­ve­ní napří­klad sta­veb­ně- tech­nic­ké doku­men­ta­ce stá­va­jí­cích objek­tů a sta­veb, nebo pro prů­běž­nou doku­men­ta­ci pro­vá­dě­ní stav­by, doku­men­ta­ci v době pře­jím­ky stav­by a před ukon­če­ním záruč­ních lhůt. 3D model sta­veb i stá­va­jí­cích budov či objek­tů bude opět ulo­žen on-line a umož­ní měře­ní ploch a vzdá­le­nos­tí, obje­mů, vizu­ál­ní prů­běž­nou kon­t­ro­lu, peri­o­dic­kou kon­t­ro­lu změn, chro­no­lo­gic­kou doku­men­ta­ci prů­bě­hu stav­by

Výstu­py:
– Vel­ko­for­má­to­vé tis­ky (ana­lo­go­vá doku­men­ta­ce zamě­ře­ní sku­teč­né­ho sta­vu)
– Podrob­ná foto­do­ku­men­ta­ce
– Tech­nic­ká zprá­va
– Zabez­pe­če­ná inter­ak­tiv­ní pre­zen­ta­ce on-line: 3D model (mrač­no bodů, tex­tu­ra, on-line, off-line)
– Kom­plet­ní doku­men­ta­ce na dig. nosi­či

ZPĚT