Od spo­leč­nos­ti Mon­tra­vel jsme dosta­li finanč­ní dar na uspo­řá­dá­ní dět­ské­ho tur­na­je Gori­la cup. Na
tur­naj se při­hlá­si­lo zhru­ba 60 děti od 4 do 15 let. Jed­na­lo se o tur­naj v grap­plin­gu.

Za náš gym tam závo­di­lo 20 děti.

Tím­to děku­je­me za pod­po­ru a dou­fám že bude­me pokra­čo­vat ve spo­lu­prá­ci.

ZPĚT