Radek Šopov

V 5 letech jsem začal s Judem, u kte­ré­ho jsem zůstal do 16. Za svou 11letou Judo kari­é­ru jsem
absol­vo­val přes 400 zápa­sů jako aktiv­ní závod­ník na čes­ké i mezi­ná­rod­ní scé­ně. Od 18 let jsem
obje­vil smí­še­né bojo­vé umě­ní, kte­ré mě uchvá­ti­lo a sta­lo se nejen záli­bou, ale i život­ním sty­lem. V 19
jsem nastou­pil popr­vé do pro­fe­si­o­nál­ní­ho okta­go­nu a do dneš­ní doby mám na svém kon­tě 20
pro­fe­si­o­nál­ních zápa­sů. Za svou aktiv­ní kari­é­ru sbí­rám zku­še­nos­ti a poznatky po klu­bech v ČR a
uplat­ňu­ji je v pří­pra­vách na své zápa­sy abych byl kom­plex­ní bojov­ník moder­ní­ho MMA. Tím se tedy
dostá­vám ke svým part­ne­rům mezi kte­ré pat­ří i fir­ma Mon­tra­vel, kte­ří při mě sto­jí a pod­po­ru­jí mě na
mé spor­tov­ní kari­é­ře za co jim prá­vem nále­ží vel­ké dík.

Michal Konrád

Jme­nu­ji se Michal Migel Konrad a jsem pro­fe­si­o­nál­ní MMA zápas­ník z praž­ské­ho Gori­la MMA
V 19 letech jsem začí­nal z boxem a po roce jsem pře­šel na MMA..Začal jsem zápa­sit ama­tér­ské ligy
kde jsem se stal 2x vice­mis­tr Čes­ké repub­li­ky a vybo­jo­val stří­bro na mis­trov­ství Pol­ska v gra­plin­gu v
Pol­ské Pozna­ni.
V pro­fi MMA mám za sebou 8 zapa­su na růz­ných gala­ve­če­rech pod růz­ný­mi orga­ni­za­ce­mi.
MMA je pro je všech­no obě­tu­jí tomu veš­ke­rý čas i práci.Věřím, že mám šan­ci to dotáh­nout dale­ko vůlí
jakou mám a co všech­no tomu obě­tu­jí. Tím­to bych chtěl veli­ce podě­ko­vat za pod­po­ru spo­leč­nos­ti
Mon­tra­vel.

David Kozma

S bojo­vý­mi spor­ty jsem začal v 7 letech. Rodi­če mĕ dali na judo. U toho jsem vydr­žel do 17ti a pak
pře­sel na MMA. Prv­ní zapas jsem mel v 18ti. Mam na kon­tě 32 zapa­su z toho 22 výher. Z posled­ních
11 zapa­su mam 10 výher. Jsem 4nasobny šam­pi­on orga­ni­za­ce GCF. Býva­la Čes­ka jed­nič­ka v leh­ké
vaze a momen­tál­ně Čes­ka dvoj­ka ve vaze vel­te­ro­vé. Tím­to bych chtěl veli­ce podě­ko­vat za pod­po­ru
spo­leč­nos­ti Mon­tra­vel.

Tomáš Thor Kužela

Tomáš Kuže­la (* 22. kvě­ten 1981, Kar­lo­vy Vary) pro­fe­si­o­nál­ní figh­ter MMA
MMA (Mixed Mar­tial Arts — smí­še­ná bojo­vá umě­ní) je plno­kon­takt­ní bojo­vý sport bez vyu­ži­tí zbra­ní,
umož­ňu­jí­cí úde­ry i chva­ty, boj ve sto­je i na zemi, a spo­ju­jí­cí růz­né tech­ni­ky jiných bojo­vých spor­tů i
bojo­vých umě­ní. Vzni­kl na kon­ci 20. sto­le­tí ze sou­tě­ží, jejichž cílem bylo nalézt mezi růz­ný­mi bojo­vý­mi
umě­ní­mi nej­ú­čin­něj­ší způ­sob boje ve sku­teč­ných situ­a­cích neoz­bro­je­né­ho stře­tu. (zdroj — wikipedia.org)
Tomáš Kuže­la je pro­fe­si­o­nál­ní figh­ter MMA, kte­rý se v prů­bě­hu posled­ních tři­nác­ti let řadí mezi pět
nej­lep­ších bojov­ní­ků MMA v žeb­říč­ku Čes­ké repub­li­ky. Záro­veň pat­ří i mezi mata­do­ry evrop­ských
šam­pi­o­ná­tů pořá­da­ných před­ní­mi orga­ni­za­ce­mi MMA.
Dosa­vad­ní kari­é­ra: absol­vo­val cel­ko­vě více než 50 pro­fe­si­o­nál­ních zápa­sů pořá­da­ných pres­tiž­ní­mi MMA orga­ni­za­ce­mi na
čes­ké a evrop­ské scé­ně i v tur­na­jích v Rus­ku, ze kte­rých dove­zl cen­né skal­py.

Váho­vé kate­go­rie v prů­bě­hu kari­é­ry
začá­tek 93 kg (polo­těž­ká váha), vět­ši­na kari­é­ry 84 kg (střed­ní váha), aktu­ál­ně 77 kg (wel­ter váha)
Dosa­že­ná oce­ně­ní
2006: Czech Com­bat Sam­bo Cham­pi­on
2009: finá­le pyra­mi­dy boje o titul šam­pi­o­na GCF (Gla­di­a­tor Cham­pi­on­chip Fighting)
2015: Šam­pi­on orga­ni­za­ce Fighting Zone
2016: Mis­tr Evro­py orga­ni­za­ce Čes­ké aso­ci­a­ce bojo­vých umě­ní
Aktu­ál­ně při­pra­vu­je, po dolé­če­ném zra­ně­ní, vel­ký návrat do okta­go­nu, a to v břez­nu 2018 — FNW (Fight
Night West) — Kar­lo­vy Vary (Grand­ho­tel Pupp)

ZPĚT