Pro­jekt regi­o­nál­ní inter­ne­to­vé topo­gra­fic­ké ency­klo­pe­die věno­va­né his­to­ric­kým památ­kám a pří­rod­ním krá­sám Kar­lo­var­ska a všem, kte­ří se tou­to kra­ji­nou rádi tou­la­jí a obje­vu­jí ji, a hlav­ně všem, kte­ří by ji obje­vo­vat chtě­li začít.

Strán­ky Památ­ky a pří­ro­da Kar­lo­var­ska si kla­dou za cíl popu­la­ri­za­ci Kar­lo­var­ské­ho oko­lí, jeho his­to­rie a zvý­še­ní zájmu o ochra­nu kul­tur­ně-his­to­ric­ké­ho a pří­rod­ní­ho bohat­ství Kar­lo­var­ské­ho kra­je. Sna­ží se navá­zat na mís­to­pis­né prá­ce regi­o­nál­ních his­to­ri­ků a bada­te­lů, pře­de­vším na Topo­gra­fii Anto­na Gnir­se či Umě­lec­ké památ­ky Čech kolek­ti­vu auto­rů, dále na sou­hrn­né prá­ce Richar­da Schmi­d­ta, Sta­ni­sla­va Wie­se­ra či Ger­tru­dy Trä­ger ad.

Hlav­ním cílem pro­jek­tu je zma­po­vat, zdo­ku­men­to­vat a popsat všech­ny his­to­ric­ké a pří­rod­ní památ­ky Kar­lo­var­ské­ho kra­je, dnes již z čás­ti zanik­lé, zís­ka­né poznatky násled­ně ency­klo­pe­dic­ky utří­dit a obra­tem pub­li­ko­vat širo­ké veřej­nos­ti v podo­bě jedi­neč­né sou­hrn­né regi­o­nál­ní topo­gra­fic­ké inter­ne­to­vé pre­zen­ta­ce.

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

ZPĚT