Jmenuji se Pavel Paseka, je mi 29 let, jsem členem týmu Atelerix Racing a mám za sebou přes 5 let zkušeností v oblasti motorsportu.


Zamě­řu­ji se pře­váž­ně na závod­ní seri­á­ly auto­mo­bi­lo­vé­ho sla­lo­mu, kte­ré se pořá­da­jí na poly­go­nech, závod­ních okru­zích, letiš­tích, okres­ních cestách, uvnitř prů­mys­lo­vých are­á­lů či v rám­ci tzv. závo­dů do vrchu. V zim­ním obdo­bí mne zajiš­ťu­je cen­nou por­ci závod­ních kilo­me­t­rů kaž­do­roč­ní účast v seri­á­lu Auto­drom Rally Serie.

V zájmu co nej­lep­ší kon­dič­ní pří­pra­vy se věnu­ji také ren­tal kar­tingu. Nad rámec úspěš­né­ho sou­tě­že­ní se mne daří tyto spor­ty i aktiv­ně mode­ro­vat.

🏆 V roce 2018 jsem se stal Mistrem České republiky v Automobilovém slalomu ve třídě L4, druhým nejrychlejším závodníkem skupiny S2 v rámci Pošumavského Poháru a v navazující „zimní sezóně“ 2019 třetím nejrychlejším závodníkem ve třídě do 2000 ccm, která byla vyhlášena v seriálu Winter Slalom Cup. V rámci světového šampionátu Sodi World Series v rental kartingu jsem byl 7. nejúspěšnější v České republice, při 223 registrovaných účastnících. Náš tým Atelerix Racing se stal 4. nejlepším týmem ČR ve vytrvalostním závodění a nejúspěšnějším na Pražském okruhu Kart Planet.
🏆 V roce 2017 jsem se také stal druhým nejrychlejším závodníkem skupiny S2, vyhlášené v Pošumavském Poháru.
🏆 V roce 2016 jsem si připsal 2. Vicemistra České republiky v Automobilovém slalomu ve třídě L4.
🏆 Ke dnešnímu dni jsem získal bez mála 90 pódiových umístění v rámci jednotlivých českých i mezinárodních závodů.

Do začát­ku roku 2019 byl mou závod­ní tech­ni­kou Ford Fies­ta, vychá­ze­jí­cí z mode­lu ST150. V tom­to roce jsem se však roz­ho­dl pro čás­teč­ně výraz­nou změ­nu. Momen­tál­ně je mým závod­ním spo­leč­ní­kem vůz Renault Clio RS 197, pohá­něn atmos­fe­ric­ky plně­ným čty­řvál­cem o obje­mu 1998 ccm, hovo­ří­cím výraz­ně fran­couz­ským pří­zvu­kem.

Nej­ví­ce se zamě­řu­ji na pod­ni­ky násle­du­jí­cích závod­ních seri­á­lů: Čes­ko­slo­ven­ský Auto­sla­lom, Mis­trov­ství Čes­ké repub­li­ky v AS, Auto­drom Rally Serie, Pošu­mav­ský Pohár, Win­ter Sla­lom Cup, Sodi World Series a čás­teč­ně Mis­trov­ství zóny střed­ní Evro­py FIA – CEZ.

Závěrem bych velmi rád poděkoval společnosti Montravel za kvalitní spolupráci a podporu ve sportu!

Sponzoři jsou důležitou součástí motorsportu, která k němu neodmyslitelně patří.

🏁