NABÍDKA SLUŽEB

Dokumentace dle zákona 406/2000 Sb

 

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

 

Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie

Kontrola pro majitele nebo provozovatele zdroje tepla spalovacího zařízení je potřeba zpracovávat kontroly provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb.. Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licencí na výrobu a rozvod tepelné energie provádí energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Na které kotle a rozvody tepla se kontrola vztahuje?

Kontrola se vztahuje na kotle a příslušné rozvody tepelné energie se jmenovitým výkonem vyšším než 20 kW v případě, že se nejedná o kotle v rodinných domech, bytech a objektech pro rodinnou rekreaci vyjma případů, kdy jsou využívány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Kontrola kotlů se nevztahuje na:

s

Kotle v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci (neplatí pro hotely, penziony…)

s

Kotle pro vytápění a přípravu TV s výkonem do 20 kW

Na koho se vztahuje povinnost zajištění kontroly?

Dle § 6a odstavce 1 zákona 406/2000 Sb. v platném znění se povinnost vztahuje na vlastníka či společenství vlastníků jednotek.

Vyhláška č. 194/2013 Sb. se vztahuje na provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle §6a zákona 406/2000 Sb.

Četnost provádění kontroly a rozvodů tepelné energie

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu:

Potřeba provést první kontrolu:

Výkon kotle

Druh paliva

První kontrola po uvedení do provozu [roky]

Další kontrola

systém je trvale monitorován [roky]*

systém není trvale monitorován [roky]*

Od 20 kW do 100 kW

všechna paliva

10

10

10

Nad 100 kW

pevná a kapalná

2

10

2

plynná

4

10

4

s

POZNÁMKA

Za trvalý monitoring je považováno elektronické monitorování kotle a tepelného rozvodu a jeho jednotlivých zařízení, kdy jsou především hodnoty spotřeby energie a parametry teploty vnitřního vzduchu průběžně elektronicky předávány řídícímu systému otopné soustavy, který je vyhodnocuje a na jejich základě upravuje provoz kotle.

V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna 1x za rok.

 

Kontroly kotlů provádí certifikované osoby podle zvláštního předpisu, tj. energetičtí auditoři vybavení oprávněním pro kontrolu kotlů. Kontroly dodržování provádí Státní energetická inspekce a při nedodržení provádění kontrol hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč za jeden kotel. Provedení pravidelné nebo jednorázové kontroly nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů a naopak (např. měření emisí).