Od roku 2005 se sko­ko­vě zvy­šu­jí ceny a hlav­ně spo­tře­ba ener­ge­tic­kých komo­dit (voda, elektři­na, tep­lo, zem­ní plyn) v celé Evro­pě a kaž­dý z nás by rád sní­žil svo­ji spo­tře­bu i finanč­ní nákla­dy.

Z toho­to důvo­du se sku­pi­na ener­ge­ti­ků a eko­no­mů kon­cem roku 2006 sjed­no­ti­la za úče­lem vzdo­ro­vat narůs­ta­jí­cí spo­tře­bě a nákla­dům na ener­gie. Ener­ge­ti­ci sni­žu­jí spo­tře­bu ener­gií na zákla­dě nových tech­no­lo­gií efek­tiv­ním říze­ním spo­tře­by i vyu­ži­tím odpad­ních zdro­jů. Eko­no­mo­vé nasta­vu­jí obchod­ní a tech­nic­ké pod­mín­ky odbě­ru ener­gií, vybí­ra­jí správ­ný způ­sob náku­pu ener­gií dle typu odbě­ra­te­le a vytvá­ří admi­nis­tra­tiv­ní sys­tém na hlí­dá­ní nákla­dů na ener­gie (viz. Nabíd­ka slu­žeb).

Jsme jed­ni z mála, kte­ří se kom­plex­ně zabý­va­jí ener­ge­tic­ký­mi nákla­dy po strán­ce tech­nic­ké, práv­ní, admi­nis­tra­tiv­ní a ceno­vé. Ope­ru­je­me v sed­mi zemích Evrop­ské unie a naši­mi zákaz­ní­ky jsou malí i střed­ní odbě­ra­te­lé ener­gií, kte­ří si nemo­hou dovo­lit vlast­ní­ho ener­ge­ti­ka, ale i nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­ti, pro kte­ré vytvá­ří­me admi­nis­tra­tiv­ní sys­témy, posud­ky a ško­lí­me per­so­nál.

Naším cílem je vyhle­dá­vat pro naše zákaz­ní­ky vhod­né tech­nic­ké řeše­ní pro sní­že­ní spo­tře­by ener­gií a cen komo­dit, opti­ma­li­za­ci obchod­ně-tech­nic­kých pod­mí­nek a vytvá­ře­ní sys­té­mu na kon­t­ro­lu spo­tře­by a nákla­dů na ener­gie. Ten­to pro­ces pro­bí­há nepře­tr­ži­tě a se zákaz­ní­kem jsme v kon­tak­tu i něko­lik let.