Pro­voz LDS

V rám­ci ener­ge­tic­ké­ho manage­men­tu pro naše zákaz­ní­ky spra­vu­je­me Lokál­ní dis­tri­buč­ní sou­sta­vy (LDS/MDS) za úče­lem gene­ro­vá­ní zis­ku z pře­fak­tu­ra­ce nákla­dů na elektři­nu ze stra­ny deve­lo­pe­rů na nájem­ní­ky.

Tuto služ­bu posky­tu­je­me pou­ze za pod­mín­ky nezvý­še­ní cen elektři­ny kon­co­vým odbě­ra­te­lům elektři­ny (nájem­ní­kům).

Pro­voz koge­ne­rač­ních jed­no­tek

V rám­ci ener­ge­tic­ké­ho manage­men­tu také pro naše zákaz­ní­ky navrh­ne­me, spra­vu­je­me a pří­pad­ně i finan­cu­je­me pro­jekt koge­ne­rač­ních jed­no­tek v kotel­nách na zem­ní plyn.

Ten­to pro­jekt lze usku­teč­nit u jaké­ho­ko­liv odbě­ra­te­le zem­ní­ho ply­nu s roč­ní spo­tře­bou nad 2 GWh s vyu­ži­tím dodá­vek tep­la a elektři­ny.

ZPĚT